Tėveliams

Vaikų priėmimo tvarka 

 Pranešame, kad nuo 2023 m. kovo 11 d. įsigaliojo Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 8 d. sprendimu Nr. 1-1805 patvirtintas Vaikų priėmimo į Vilniaus miesto švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos aprašas ,,Dėl Vaikų priėmimo į Vilniaus miesto švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/2342d790be8e11ed97b2975f7dad7488

Taip pat informuojame, kad š. m. kovo 21 d. pradėtas vaikų priskyrimas į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes.

Pažymime, kad per 10 kalendorinių dienų nuo gauto pranešimo apie skirtą vietą įstaigoje dienos nepasirašius dvišalės elektroninės sutarties ar nepranešus įstaigai apie nepasirašymo laiku pateisinančias priežastis, sutartis nesudaroma ir vaikas netenka vietos įstaigoje, o prašymai į įstaigą nėra atnaujinami ir esant poreikiui būtina registruotis iš naujo.

Esminiai Tvarkos aprašo punktų pakeitimai: 

– Prioritetų sutikrinimo metu prieš vaikų grupių formavimą (kovo 11-17 d.) tėvai negali registruoti ir koreguoti prašymų Vilniaus miesto darželių informacinėje sistemoje (6 punktas).

– Tėvai, norintys toje pačioje įstaigoje pakeisti grupę iš vienos ugdomosios kalbos į kitą, prašymus dėl perkėlimo turi teikti per sistemą bendra tvarka, ne įstaigos vadovui (9 punktas).

– Gavus vietą įstaigoje, tėvams nereikia įstaigos administracijai pateikti gimimo liudijimo kopijos/vaiko gimimo įrašą liudijančio išrašo ir elektroninės statistinės apskaitos formos (Nr. E027-1) mokinio sveikatos pažymėjimo (30 punktas).

– Nelankytas dienas tėvai pateisina įstaigos nustatyta tvarka. Teisės akte neapibrėžiama, kas yra pateisinamos priežastys (42 punktas).

– Įstaigos vadovas gali vienašališkai nutraukti sutartį su tėvais, jei vaikas nelanko darželio ilgiau nei 90 kalendorinių dienų ir tėvai nemoka mokesčio bei su jais nepavyksta susisiekti prieš tai atvejį apsvarsčius Vaiko gerovės komisijoje (43 punktas).

Maitinimas

  • L/d „Kodėlčiukas” darželyje maitinimas organizuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos minstro nustatytais įstatymais, kuriuos galima rasti čia.
  • Maistas gaminamas kasdien lopšelio – darželio virtuvėje, teikiami trys maitinimai: pusryčiai, pietūs ir vakarienė. Maisto tiekėjai: UAB „Laukesta”, UAB „Sanitex”, UAB „Handelshus”, UAB „Žemaitijos pienas”.
  • „Vaisių ir daržovių, bei pieno produktų vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose programa” – dalyvaudami šioje programoje siekiame ugdyti vaikų suvokimą apie daržovių, vaisių ir pieno svarbą ir teigiamą poveikį sveikatai. Tiekėjai: UAB „Žemaitijos pienas”.
  • Organizuojant vaikų maitinimą yra sudaryti 15-os dienų perspektyviniai valgiaraščiai su apskaičiuota maisto paros energetine verte. Taip pat sudaromas pritaikytas maitinimas esant sveikatos sutrikimams ar etninėms pažiūroms.

1 savaitės meniu

2 savaitės meniu

3 savaitės meniu

REKVIZITAI

Kodėlčiukas, Vilniaus Lopšelis – Darželis

Įmonės kodas: 190031459

Adresas: Laisvės pr. 59, LT – 07190 Vilnius

Telefonas: (85) 241 3988

Darbo laikas: I–V 06.30 – 18.30